برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

کوچینگ اجرایی

کوچینگ اجرایی

كوچينــگ اجرايي يك مشــاوره، آموزش، يا ايجاد تغيير نيســت.

در واقع كوچينــگ درمان محسوب نميشود بلكه يك حالت گذار است. گذار يعني كه وقتي مدير يا مســئول اجرايي، عقايد و رفتارهای محدود كننده خود را ميبيند و آنها را با رفتارهای مناســبتر عوض ميكند، پيشــرفتهای چشمگيری در عملكرد بوجود ميآيد كه دائمي است و منوط به مدت كوتاهي نخواهد شد.

كوچينــگ از طریق نگاه به درون و توانمند سازی و همراهی مدیران اجرایی سازمانها و کسب و کارها را کمک میکند تا تغییراتی بنیادین و پایدار را شاهد باشند.

 


کوچینگ تیام

شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار