برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

کوچینگ، بهترین همراه تغییر و تحول پایدار

کوچینگ، بهترین همراه تغییر و تحول پایدار

يكي از شــايعترين دلايلي كه كمپانيها از كوچينگ اســتفاده ميكنند اين اســت كه مي توانند با تغييــرات بهتر كنار آيند. امروزه تمــام گروههای دولتي، خصوصي و وابســته در معرض تغييرات غيرقابل پيشبيني هستند. در گذشته ثبات بيشــتری به چشــم ميخورد و توانايي محدودی برای ايجاد يا مديريت موقعيتهای جديد لازم بود.

امروزه به دلايل متعددی از جمله رقابت جهاني، تغييــرات جمعيتي، تقاضا برای خدمات و محصولات با كيفيت، مشــترياني با دسترســي به محصولات و خدمات در اينترنت و كاركناني كه نمي خواهند در معرض مديريت استبدادی و رييس سالارانه باشند، تغيير لازمه كار شده است.

كوچينگ به كمپانيها كمك ميكند تا با چنين تغييراتي كنار بيايند. چون به مسئولين اجرايي و كاركنان كمك ميكند تا با هم ارتباط داشته باشند و به يك شكل كاملا متفاوتي به هم مربوط باشند. اين مســئله باعث ايجاد تعهد، احســاس وظيفه و مســئوليت پاسخگويي ميشــود كه همين منشأ ايجاد يك سيستم اعتقادی است كه «ما باهم ميتوانيم هر كاری را به پيش ببريم». اين رفتارها بسيار بر رفتارهای معمولي كه همراه با تغيير هستند؛ شامل: ترس، سرزنش، شك و هرج و مرج، ارجح هستند.

مارگارت ولتلي دركتاب معروفش «رهبری و علم جديد، كشف هنجارها دريك دنيای ناهنجار» انسانها را دعوت ميكند تا به خود به شــكل بقچه هايي از توانايي و آمادگي نگاه كنند كه ً كاملا با تغيير سازگارند.

او ميگويد كه كليد مديريت موفق تغيير و هرج و مرجهای همراه با آن تمركز برروی برقراری روابط بين اين بقچه های پراز توانايي است. بســياری اين موضوع را بســط دادند و به برقراری ارتباط ميان افراد، گروهها و ســازمان معتقدند. مطالعات آنها به طور واضح نشــان ميدهد كه مقدمه يك فرهنــگ كوچينــگ ميتواند نوعي از محيــط كاری را ايجاد كند كه كاركنان به شــراكت، همكاری و داشتن وظيفه متقابل ترغيب ميشــوند.

اين مسئله باعث ميشــود كه با تغيير مانند يك روند خلاق و نوی در حال گذر نگاه كنند نه به عنوان يك پيچيدگي زمانگير و مسلما نه به عنوان يك فاجعه بالقوه.

 


کوچینگ تیام

شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار