برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

كوچينگ (Coaching) در شرکتهای بزرگ دنیا

كوچينگ (Coaching) در شرکتهای بزرگ دنیا

شــركتهای موفق در حال حاضر کوچینگ را برای رســيدن به موفقيت ضــروری ميدانند. بســياری از تجارتهای موثر و موفق دنيــا در حال حاضر پذيرفته انــد كه کوچینگ ســهم مهمي در موفقيــت آنها ايفاء ميكنــد.

ديگر «کوچینگ» در رده چيزهايي كه رفاه نســبي بهدنبال دارد اما بازگشت اقتصادی ندارد محسوب نميشود. البته بســياری از مسئولين اجرايي هستند كه تا به حال چيزی از كوچينگ نشــينده اند بايد به اين افراد هشــدار داد كه احتمال عقب ماندن شــما از ديگر كمپانيهای موفق بسيار است.

آنها ممكن است چيزهای با ارزش را از دست بدهند و يا نتوانند كاركنان درجه يك جذب كنند. كمپانيهــای موفق ميدانند مهمترين دارايي آنها كاركنان آنها هســتند و كارمندان با اســتعداد در يك كمپاني زيادی مســتبد و سلطه جو باقي نخواهند ماند.

در نتيجه اين افراد با اســتعداد و كارآمد جذب ســازمانهايي ميشوند كه يك راه پويا، خلاق و كلي به سوی موفقيت از طريق داشتن فرهنگ کوچینگ را جايگزين سلطه جويي و استبداد كرده اند.

فوايد ايجاد يك فرهنگ کوچینگ:

* ارتبــاط در محــل كار شــكل دوســتانه تر و قابل اعتمادتــری به خود ميگيرد.

* دعوا كاهش پيدا ميكند و محيط كاری سالمتر و بانشاط تر ميشود.

* افراد بيشــتر خودآگاه و خود محور ميشــوند و وابستگي آنها كمتر و استقلالشان بيشتر ميشود.

* خودآگاهي افزايش پيدا ميكند و مهارتهای فردی توسعه پيدا ميكند و ارزشمند ميشود.

* رفتارهــای جديــد ظهــور ميكنند كه رهبــری و كارگروهــي را ارتقا ميبخشد.

* مهارتها و قابليتهای جديدی آموخته و تمرين ميشود.

 *تعهد به يادگيری، آموزش و توسعه افزايش پيدا ميكند.

* آموزش بخشي جدا ناپذير از كار است نه يك بخش مجزا كنار كار.

* روابط ارتقاء يافته با مشتری نتيجه انگيزه و اشتياق دوباره به كار است.

* در نتيجــه کوچینگ، افراد به حرف هم بيشــتر گوش داده و فروش بالا ميرود.

*مسئولين اجرايي و ديگر كاركنان تمام وجود خود را در كار ميگذارند و كارآيي آنها مسلما بالا ميرود.

* نيروی حافظه كاركنان به طرز چشمگيری افزايش پيدا ميكند.

 


کوچینگ تیام

شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار

موارد مرتبط