برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

سبک مربيگری در مدیریت

سبک مربيگری در مدیریت

اولين هدف در سبک مربيگری توسعه بلند مدت و حرفه ای کارکنان است. سبک مديريت "توسعه ای" است، مدير کارکنان راتشويق می کندکه قابليتهای خودرا ارتقاء دهند و کارآيی خودرا بالا برند و در کارکنان با ايجاد فرصت مطالعاتی انگيزه ايجاد می کند.

  • اين سبک هنگامی کارآمد است که لازم باشد مهارتهای کارکنان توسعه يابد و کارکنان برای ارتقاء خود انگيزه داشته باشند.
  • ولی اگر رهبر خودش فاقد تخصص لازم باشد، تفاوت در مهارت کارکنان بيش از حد باشد، يا شرايط کار بحرانی باشد اين سبک کارآيی ندارد.

 


کوچینگ تیام

شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار