برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

مربيگري و تفکر شرقي

مربيگري و تفکر شرقي

 گلد اسميت در مقايسه فلسفه مربيگري و فلسفه فكري خود، يعني اصول بودايي، ميگويد: رويكرد من بيشتر شرقي است تا غربي. رويكرد غربي بيشتر از نوع درماني است كه به گذشته مي نگرد، مي نشيند و رفتار شما را تجزيه و تحليل ميكند. اما من كه يك بودائي هستم، اساسا رويكرد بوداگرايانه دارم كه از گذشته عبور ميكند و به آينده مي نگرد. هرچه گذشته، گذشته است. هر نفسي كه مي كشيم، اكنون رفته است. همواره بايد رو، به آينده داشت. اين يك نگاه مثبت به زندگي است. اين كه من در فلسفه مربيگري ام ذينفعان اصلي را براي كمك به فرد تحت مربيگري برمي گزينم و به آنها ميگويم كه بياييد از گذشته عبور كنيم، با تعليم بودا سازگار است كه: « هر زمان كه نفسي مي كشيد انسان نويي مي شويد.» منظور من از عبور از گذشته، يعني اين كه خود را در قالب رفتارهاي گذشته محبوس نكنيد. به خود و ديگران امكان و فرصت دهيد كه از نو شروع كنند. منظور من، از عبور از گذشته، عبور از خود و نفس خود است. به تعبير دراكر: »رهبران گذشته مي دانستند چگونه بگويند، رهبران آينده ميدانند چگونه بپرسند«. اصلي ترين موضوعي كه من با مربي ها و افراد تحت مربيگري در ميان ميگذارم همين نفس(ego ) است.

پيام اصلي گلداسميت اين است: براي كمك به توسعه ديگران، از خودتان آغاز كنيد

مربيان بايد بدانند كه مردم مسئول كار و زندگي خودشان هستند و نبايد كوشش كنند مردم را آنگونه بسازند كه آنها واقعا باور ندارند. رهبران هم الزم است ياد بگيرند كه موفقيت نهايي توسط افراد در سازمان به دست ميآيد، نه رهبر. فلسفه بودايي مرا ميتوان در سه كلمه خلاصه كرد: »اكنون خوشبخت باشيد«. بزرگترين بيماري غرب آن است كه »من خوشبختم وقتي كه ...«! من باور ندارم كه كسي با داشتن چيزهاي بيشتر يا كمتر خوشبخت مي شود. ما تنها با آنچه داريم مي توانيم خوشبخت و راضي باشيم. اين يك امر ذهني است. زندگي خوب است هنگامي كه ما آن را خوب كنيم. باور من آن است كه ما هويت ثابتي نداريم، بلكه همواره در حال تغيير هستيم. رويكرد مربيگري من شامل كمك به افراد، براي عبور از گذشته و تمركز بر آنچه ميخواهند بشوند، است. فهم من از فلسفه بودا آن است كه هر يك از ما ايده هايي را بيازماييم و تنها از ايده هايي استفاده كنيم كه براي ما موثرند. در فلسفه مربيگري ام نيز از رهبران مي خواهم كه ايده ها را از منابع مختلف برگزينند و تنها از اميدهايي استفاده كنند كه براي آنها مفيد است. هر چه طلب و انگيزه آنها بيشتر باشد، امكان تغيير مثبت و درازمدت در آنها بيشتر است.

 


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار