برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

کوچینگ اجرایی و موفقیت در سازمان

کوچینگ اجرایی و موفقیت در سازمان

كوچينگ واژه ای اســت كه امروزه فضا و مفهوم پيچيده ای به خود گرفته اســت، با اين حال در كمپانيها و ســازمانهای رده بالا بســيار مورد اســتفاده قرار ميگيــرد. بســياری از تجارتهای موثر و موفق دنيــا در حال حاضر پذيرفته انــد كه كوچينگ ســهم مهمي در موفقيــت آنها ايفاء ميكنــد. ديگر «كوچينگ» در رده چيزهايي كه رفاه نســبي به دنبال دارد اما بازگشت اقتصادی ندارد، محسوب نميشود. البته بســياری از مسئولين اجرايي هستند كه تا به حال چيزی از كوچينگ نشــينده اند. بايد به اين افراد هشــدار داد كه احتمال عقب ماندن شــما از ديگر كمپانيهای موفق بسيار است. آنها ممكن است چيزهای با ارزش را از دست بدهند و يا نتوانند كاركنان درجه يك جذب كنند. كمپانيهــای موفق ميدانند مهمترين دارايي آنها كاركنان آنها هســتند. در نتيجه اين افراد با اســتعداد و كارآمد جذب ســازمانهايي ميشوند كه يك راه پويا، خلاق و كلي به سوی موفقيت از طريق داشتن فرهنگ كوچينگ را جايگزين سلطه جويي و استبداد كرده اند. 

شــركتهای موفق در حال حاضر، كوچينگ را برای رســيدن به موفقيت ضــروری مي دانند

در فرایند کوچینگ اجرایی ابتدا بايد از افراد خواســت تا نظر خود را نســبت به آينده سازمان و نقش خود را در آن روشن كنند. آنها بايد ارزشهای فردی خود را بشناسند و بدانند كه اين ارزشها چطور با ارزشهای سازمان درهم آميخته است. هر جا كه لازم باشد بايد اصلاحات ضروری صورت بگيرد. بايد روی مســايل زنــده مثل تعيين هــدف و اندازه گيــری موفقيت ها و شكســتها كار بشــود. از اين طريق ميتوان رفتارها را شناخت و سيستمهای اعتقادی كه برای اجرا مفيد است تشخيص داد و آنهايي كه خود محدود كن يا مخرب است شناسايي و حذف كرد. اين فرآيند شامل تغيير دادن مسئولين اجرايي نميشود، بلكه از اين طريق آنها خود به مشــكلات خود آگاه ميشوند. سپس فرد به نقاط قوت خود آگاه ميشــود و نقاط ضعف خود را در راه موفقيت مي شناســد و سعي در برداشتن آنها ميكند. اين كار باعث افزايش چشــمگيری در عملكرد فردی و سازماني ميشــود كاری كه قبلا محال به نظر ميرســيد. در اين كار رضايت بسياری در رسيدن به عملكرد پيشرفته با تلاش كمتر و هم زمان برقراری تعادل بيشتر بين كار، خانه و زندگي وجود دارد. بدينترتيب كاركنان تمام وجود و توانايي خود را برای كار ميگذارند.کوچینگ یک رابطه دوطرفه بین شما و راهنماست به منظور حرکت شما از اوضاع کنونی در زندگیتان به وضع دلخواه و مطلوب. به واسطه فرآیند کوچینگ مراجع به عمق درک خود می افزایند و آگاه تر می شوند از هر آنچه می توانند انتخاب کنند و زندگی موفقی برای خود می سازند. 

مثالی از یک کوچ اجرایی
اوا پارسونز یک کوچ در زمینه اجرایی است. او حرفه خود را به عنوان یک روان درمان آغاز نمود و حدود 15 سال در این زمینه کار کرد. اوا، در طول کار به یک کوچینگ اجرایی تبدیل شد. کوچینگ اوج همه چیزهایی شده بود که او در روان درمانی و منابع انسانی آموخته بود. اوا همیشه محدوده کاری خود را رعایت میکرد و وارد درمان نمیشد. به نظر او کوچینگ اجرایی با درمان تفاوت زیادی دارد چون کوچینگ در مورد برنامه های عملیاتی، تغییرات ملموس و اقدامات نتیجه محور عمل میکند .
هنگامیکه اوا در سال 1996 به سندیگو نقل مکان کرد، به شبکه کوچینگ اجرایی پیوست که یک شرکت کوچینگ بود که توسط لیسا فراز تأسیس شده بود.

اوا عاشق این بود که کاری داشته باشد که در آن مدیران اجرایی بسیار موفق و پرانگیزه را ملاقات کند. او اذعان داشت که «مدیران اجرایی که من آنان را کوچ میکنم اغلب بسیار موفق هستند و فقط میخواهند بیاموزند که چگونه اثربخشی بیشتری داشته باشند. آنها به فرصت استفاده از کوچینگ اجرایی به عنوان یک مدل از پیشرفت شغلی نگاه میکردند. آنها اغلب میخواهند بدانند که چگونه میتوانند مدیران یا رهبران مؤثرتری باشند».
لیست مشتریان شبکه کوچینگ اجرایی که از حضور 50 کوچ بهره مند است، شامل 100 شرکت برتر در صنایع مختلف شامل نرم افزار، خطوط هوایی، بانکداری، ارتباط از راه دور، در ایالات متحده و خارج از آن میشود. بیشتر کوچ ها در شبکه کوچینگ اجرایی، در گذشته مدیران اجرایی بوده اند و پیشینه ای در تحول سازمانی یا روانشناسی داشته اند.
اوا شنونده خوبی است، سؤالات عمیق و کاوشگرانه میپرسد و عاشق چالش است. او مرعوب افراد متکبر نمیشود و از کار کردن با افرادی که شخصیت قوی دارند لذت میبرد، البته اکثر مشتریان اجرایی او چنین شخصیتی دارند. او از قوت های آنان برای پیشبرد کوچینگ استفاده میکند.

در فرایند کوچینگ، مربی شما را به جلو حرکت می دهد

- اگر در مسائل کار و زندگی خود احساس درماندگی می کنید؟
- اگر مطمئن نیستید که واقعا چه می خواهید؟
- یا نمی دانید از چه راهی به آنچه که می خواهید برسید؟
- یا اگر هدفتان مشخص است و خوب می دانید که برای رسیدن به آن، چه باید کرد، اما به یک نوعی و به دلیلی از موفقیت باز مانده اید؟

شاید کوچینگ همان نیرویی است که برای حرکت به جلو به آن نیازمندید.                  

با آرزوی موفقیت


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار