برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

کوچینگ و بهبود عملکرد کارکنان

کوچینگ و بهبود عملکرد کارکنان

تحصیلات دانشگاهی برای تسلط بر استرس و روابط انسانی کافی نیست. اکنون‌ اقتصاد‌ نیز‌ همچون‌ ورزش به کـوچینگ‌ روی آورده اسـت.کوچ‌ها کـسانی هستند که برای‌ بهبود عملکرد کارکنان عالی رتبه و مدیران‌ میانی در‌ شرکت‌ها وارد عمل می‌شوند.شما که در‌ شرکتتان جزو کارمندان عالی رتبه‌ یا‌ مدیران‌ میانی هستید، آیا وقتی آدرنالین بدنتان‌ کم می‌شود، با ایـن طناب‌های ارتجاعی از پل‌ آویزان مـیشوید یـا اینکه با کوچ شخصی خودتان‌ مشورت می‌کنید؟ اگر راه حل اول را انتخاب‌ کنید، متأسفانه باید به شما بگوییم که بر خلاف‌ انتظارتان، راه‌ حل شما حداقل ده سالی است که‌ از دور خارج شده؛ اما اگر راه حل دوم را انتخاب‌ کنید و برای کنترل استرس‌تان به یـک کوچ، مربی‌ یا نوعی راهنمایی فکری و روحی مراجعه کنید، باید به‌ شما‌ تبریک گفت، زیرا شما رفتاری‌ کاملا روز آمد از خودتان بروز داده‌اید؛ بلکه‌ می‌توان گفت که از عصر خودتان هم جلوتر هستید. وقتی بحث مدیریت در یـک‌ شرکت اقـتصادی کـه هدفش سودآوری‌ بیشتر است،پیش‌ می‌آید،موضوع‌ کوچینگ به عنوان‌ یک مـؤلف تـازه مدیریتی رخ می‌نماید. کوچ‌ بر روی‌ شکوفایی شخصیت درونی کارکنان، اعتماد به‌نفس و انگیزش مدیران و کـارمندان کار‌ می‌کند.

جان وایت مور، اهل انگلیس و نویسنده‌ کتابی تـحت عـنوان کـوچینگ عقیده دارد:«مسأله‌ اصلی بهبود کارایی است. اگر نمیتوان‌ بیشتر‌ کار کرد، شاید بتوان بهتر کار کـرد». آری،هدف‌ کوچینگ افـزایش کـیفیت کار است. کوچینگ نزد پایه‌گذاران و پیشروان آنـ، به هـیچ‌ وجه یـک‌ مد«عصر‌ جدید»نیست‌ که اگر عده‌ای از مدیران هم به آن نپیوستند، در سرنوشت و کارایی شرکتشان تأثیری‌ نداشته‌ باشد؛ آنها‌ کاملا مـعتقد و مـتقاعدند که کوچینگ‌ نیروی انسانی مرحله‌ای ضروری و اساسی در مسابقه بهره‌وری است.برخی فکر می‌کنند روحیه‌ خوب و تـفکر مثبت در‌ حـین‌ انجام امور، یک ویژگی ذاتی‌ است. وایت مور‌ اعتقاد‌ دارد که چنین نیست و می‌توان با آموزش و ممارست، روحیه فردی و قدرت روانـی فـرد‌ را‌ بهبود بخشید. این پدیده در آمریکا پا‌ به‌ عرصه‌ زندگی شرکتها گذاشت.

کوچینگ اجرایی

ژیل‌ دوفور‌ می‌گوید:«سالهای بـعد از سـال‌ 68 نشان‌ داد که مردم می‌خواهند به طریقی‌ هیجانشان را ابـراز کـنند و ایـن خیلی مهم است. مردم‌ ممکن‌ است برای ایـنکار بـه تئاتر یا‌ انواع‌ بازی‌هایی‌ که می‌توانند‌ در‌ آنها‌ نقشی ایفا کنند، روی بیاورند‌ و به این طـریق اعـتماد به نفس‌ خودشان را افزایش دهند». آمریکایی‌ها بـا درکـ‌ این موضوع، تمهیداتی را بـرای‌ کـاهش‌ اسـترس و افزایش آرامش درونی کارمندان شرکتها اندیشیده‌اند. به‌ عـنوان‌ مـثال، برخی‌ شرکتها، «تعطیلات‌ آخر‌ هفته آقایان»را ایجاد‌ کرده‌اند که‌ طی آن دویست تن از کارمندان عالیرتبه و مـدیران مـیانی،برای تعطیلات آخر هفته به‌ مناطق روستایی اطـراف شهر‌ می‌روند‌ و در آنجا با هـمدیگر دربـاره زندگی و اضطراب‌هایشان‌ صحبت‌ می‌کنند.مشاهده‌ می‌کنیم‌ کـه‌ نوعی‌ روانـ‌درمانی‌ وارد‌ عرصه مدیریت شرکتها شده است.به ویژه شرکت‌های بزرگ از این پدیده در جهت افزایش کارایی اقتصادی‌شان بـهره‌ می‌برند. در واقـع می‌توان گفت کوچینگ به یـکی‌از مـؤلفه‌های مـدیریت شرکتهای بزرگ بـدل شـده‌ است. توجه‌ شرکتهای بزرگ به پدیـده کـوچینگ‌ بی‌جهت نیست.

فرانسو می‌گوید: «باید نشان دهیم‌ کـه‌ سـیاست کوچینگ‌ نیروی انـسانی، می‌تواند بـه طـور جدی در سودآوری شرکت مـؤثر باشد». تنها به این‌ ترتیب است که پدیده کوچینگ می‌تواند در همه‌ شرکتها فراگیر شود. یک کوچ حرفه‌ای‌ می‌گوید: «به‌ اندازه‌ تعداد کوچ‌ها، شیوه‌های کوچینگ وجود دارد». باوجوداین،همه کوچ‌ها و همه روش‌های‌ کوچینگ در یک نقطه اشتراک دارند:گوش‌ دادن به سخنان و درد دل‌های کارمندی که تحت‌ کوچینگ قرار می‌گیرد. یک کوچ با گـوش دادن به‌ صحبت‌های یک کارمند تحت کوچینگ، به‌ وی‌ کمک‌ می‌کند که درباره محیط کاری، کار، ترس‌ها و جاه‌طلبی‌هایش اندیشه کند.

 


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار