برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

کوچینگ شغلی

کوچینگ شغلی

تصمیم‌گیری درباره انتخاب شغل و حرفه یکی از مهمترین‌ و سرنوشت‌سازترین‌ موضوعات‌ در زندگی هر فرد به حساب می‌آید. امروزه پیچیدگی‌ و دگرگونی دنیای کار، سرعت فزاینده‌ رشد تکنولوژی، تقاضای روزافـزون بـرای ورود بـه برخی مشاغل و نیاز به کـسب دانـش و مـهارت‌ها باتوجه به‌ تفاوت‌های‌ فردی‌ موجب، به‌هم خوردن تعادل بازار کار شده و جامعه را با چالشی‌ جدی مواجه ساخته است. از آن‌جائی که در سبک کوچینگ راهنمایی‌ها و فعالیت‌های مورد نـیاز جـهت توسعه‌ مهارت‌ها و دانش‌ فرد‌ اشـخاص بـه بهترین شیوه و روشی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به‌ مشتری امکان داده می‌شود تا چشم‌اندازهای پیچیده را درک کرده و با مشکلات، باورها و اعتقادات منفی کنار بیاید و برای چالش‌های‌ پیش‌ روی خود راه حل‌هایی بیابد.

Image result

تازه‌واردین بازار کار، تجربه کافی برای درک روابـط پیـچیده جـهان کار را نداشته و در‌ صورت‌ فقدان‌ کمک‌های مناسب، از عهده اشتغال بـرنمی‌آیند. راهنمایی و مـشاوره شغلی یکی از مهمترین روش‌های‌ یاری‌ افراد در جهت بهبود درک شرایط کاری خود و شرایط بازار کار است. در حقیقت هر فرد‌ بـرای‌ ارزیـابی‌ خـود و کاوش در بازار کار نیازمند برنامه‌ریزی شغلی در سراسر زندگی کاری‌ خود‌ مـی‌باشد.راهنمایی‌ و مشاوره شغلی می‌تواند بخش مهمی از برنامه‌ریزی‌ شغلی باشد.

سبک کوچینگ‌ بـه‌ عـنوان رویکردی‌ نوین‌ در‌ راهنمایی و مشاوره شغلی،برای‌ عصر‌ حاضر ایـده‌آل شـناخته شـده است.

کوچینگ نوعی رابطه حمایتی و تشویق است که مـتعهد بـه موفقیت‌ مراجع‌ است و زمینه‌ ای را فراهم می‌کند‌ تا‌ وی‌ بتواند‌ مشلات‌ خود را حل‌ کـند‌ و بـه پیش رود و به نتایج غیر قـابل‌ تصوری دسـت یابد.
کوچینگ رهیافتی عـمل‌گرا اسـت کـه بر‌ مشتری‌ و اهداف او تمرکز می‌کند. سرمایه‌گذاری‌ مشتری در امـر کـوچینگ‌ به‌ او‌ کمک‌ می‌کند‌ تا‌ ضمن تعریف و مشخص ساختن اهداف خود، برای دستیابی بـه آنـها تشویق شود و تأثیر آنی آنها را در زنـدگی خود احساس کند
.

کوچ‌ راهنمای‌ها و فعالیت‌های مـورد نـیاز جهت‌ توسعه مهارت‌ها و قابلیت‌های فـردی اشـخاص‌ را به بهترین شیوه در اختیار آنها قرار می‌دهد. او ضمن راهنمایی و انگیزه دادن به مشتری جـهت‌ رسیدن بـه اهدافش به او برنامه و طرح‌ عـمل‌ مـی‌دهد. بنابراین کـوچینگ حرفه مؤثری اسـت کـه‌ تمام ابعاد زندگی مشتری از قـبیل کـار و حرفه، روابط اجتماعی، پیشرفت فردی و... را دربر می‌ گیرد و به او امکان می‌دهد تا با توسعه مهارت‌ها و افزایش‌ کـیفیت ارتـباطات خود در نهایت به‌ رشد خود برسد.

 


کوچینگ تیام
شرکت دانش بنیان  رشد فرد و کسب و کار