برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

مدیر در نقش مربی

مدیر در نقش مربی

«کن بلانچارد» صاحبنظر پرآوازه مدیریت و «دان شولا» مربی صاحب نام فوتبال آمریکایی است.

 پنج رمز رهبري از دیدگاه آنها چیست!؟ 

 • هیچگاه بر سر باورهاي خود مصالحه نکنید  (CONVICIION-DRIVEN)  
 • آنقدر تمرین کنید تا کامل شوید (OVERLEARNING)
 • به هنگام دگرگون شوید ( READY AUDIBLE)
 • هشیارانه به کنشها واکنش نشان دهید (CONSISTENCY)
 • گفتارتان را کردار کنید (HONESTY BASED)  

 «شولا» از کارایی هریک از این مفهومها در میدان بازي و «بلانچارد» از به کارگیري آنها به عنوان راهبردهاي کارامد رهبري در سازمانها سخن می گویند.

گام اول: عقیده مندي

 • * رهبران کارامد به انجام رسالت ویژه اي متعهد هستند
 • * باورهاي مربی و رهبر بسیار مهمند، زیرا آنها هستند که پیاده می شوند
 • * رود بدون کناره، مردابی بزرگ است
 • * هدف را به درستی به همگان بشناسانید
 • * برد فراورده جانبی سخت کوشی است
 • * انسان بدون بینش نابود شدنی است
 • * نه پیروزي پایدار است و نه شکست مرگ آور

   گام دوم: یادگیري فراوان

 • * اگر می خواهید در دنیاي رقابت امروز بهترین باشید، بایستی خود و یارانتان سخت بکوشند
 •  *پیگیري هدفها بیش از هدفگذاري اهمیت دارد
 • * کمال در سایه کارکرد ماهرانه حاصل می شود
 • * تمرین به کمال می انجامد
 • * تمرین کامل کمال آفرین است
 • * از هیچ اشتباهی آسان نگذرید، اشتباه کوچک وجود ندارد
 • * اگر اشتباهی را برطرف نسازید فرصت تکرار آن را فراهم آورده اید
 • * امروز همه سازمانهاي پیشتاز به بهبود مستمر پایبند هستند، آنها می کوشند تا امروز را بهتر از دیروز، این هفته را بهتر از
 •    هفته پیش، ماه جاري را بهتر از ماه گذشته و امسال را بهتر از پارسال کنند

 گام سوم: گوش بزنگ بودن

 • * در دنیاي ما هیچ چیزي ثابت و تغییرناپذیر نمی ماند
 • * پیوسته گوش بزنگ باشید. نه تنها براي تغییر یک یا دو حرکت در بازي، بلکه دگرگونی سراسر برنامه در صورت نیاز
 • * برنامه سنجیده اي بریزید، در انتظار رویدادهاي دور از انتظار بمانید وآماده دگرگونی در برنامه باشید

 گام چهارم: پایداري

 • * پایداري تکرار پیوسته یک راه نیست، رفتار یکسان در وضعیتهاي مشابه است
 • * از بی توجهی به کار دیگران و سرخورده کردن آنان بپرهیزید و مدیریت راهنمایی و تایید مثبت را پیشه سازید
 • * اگر براي دیدن کارکرد خوب انسانها در کنارشان نباشید، نمی توانید آنان را به انجام کار خوب وادارید
 • * یک مربی یا مدیر خوب باید در میدان حاضر باشد ونکات مثبت و منفی را در جا تایید یا اصلاح کند
 • * به جاي صرف وقت براینکه چه کاري خوب است، ببینید چه کاري مهمتر است

 گام پنجم: رادمردي

 • * رهبران کارامد سخت درستکارند و با دیگران کنش و واکنش روشن و سنجیده اي دارند
 • * مردم برترین خصلت رهبران را در رادمردي و درستکاري می خواهند
 • * همه پسند بودن زودگذر است، محترم بودن جاودانی است
 • * نتیجه معتبر، پلی است بر دره موجود میان گفتار و کردار
 • * به چیزي فراتر از خود باورداشتن بسیار بااهمیت است
 • * ایمان راستین سخت کارساز است و آن منبع گسترده درونی دراختیار رهبران امروز نیز هست
 • * نکته برجسته در مربیگري، باورکردن کسی است، سپس دست به کار شدن و یاري رساندن به او تا برترین توان و بازده خود را آشکار سازد 

 


کوچینگ تیام

شرکت دانش بنیان رشد فرد و کسب و کار